Polityka prywatności

Informacją o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy w DM Building Sp. z o.o.

Celem niniejszej informacji jest poinformowanie Państwa jako kandydatów do pracy w DM Building Sp. z o.o., o procedurze przetwarzania danych osobowych w DM Building Sp. z o.o.,

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administrator danych osobowych

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DM Building Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Juliusza Konstantego Ordona 2A,01 – 237 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000665773, NIP: 5252701549, REGON: 366701578

2. Kategorie danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania,
 • adres e-mail,
 • historia zatrudnienia,
 • wykształcenie i odbyte szkolenia,
 • kwalifikacje,
 • certyfikaty,
 • umiejętności zawodowe,
 • doświadczenie (w tym wszelkie informacje dostarczone w Państwa CV, liście motywacyjnym lub podczas rozmowy o pracę)

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

I. Cel.

Jako administrator DM Building Sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: dokonania analizy, czy posiadają Państwo odpowiednie kwalifikacje i będą pasować do stanowiska, o które się Państwo ubiegają; weryfikacji danych osobowych oraz potwierdzenia referencji i kwalifikacji potencjalnych pracowników w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy.

II. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu i zakresie stosownie do udzielonej zgody.

4. Okres przechowywania danych

Dane osobowe kandydatów starających się o zatrudnienie przechowujemy przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji oraz okres 3 miesięcy po zakończeniu rekrutacji tj. okres próbny wybranego pracownika na wypadek gdyby wybrana osoba nie spełniła wymagań pracodawcy i konieczne było ponowne przeprowadzenie rekrutacji. Jeśli kandydat zostanie pracownikiem DM Building Sp. z o.o., wówczas dane osobowe takiej osoby mogą zostać dołączone do jej danych osobowych jako pracownika zgodnie z niniejszą Informacją. Dodatkowo jeśli kandydat wyrazi dobrowolną zgodę dane osobowe mogą zostać przechowane na poczet przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.

5. Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych mają upoważnieni pracownicy naszej spółki (osoby przeprowadzające rekrutacje); podmioty obsługujące systemy informatyczne, w których przechowywane są Państwa dane osobowe.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Pracownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu :

7.1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
7.2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
7.3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
7.4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
7.5. prawo do przenoszenia danych;
7.6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

10. Prawo wniesienia skargi.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ochrony danych osobowych.

1. Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
– 193 Warszawa

11. Wymagane oświadczenia.

a) Wobec treści art. 7 RODO osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w DM Building Sp. z o.o., są proszone o zamieszczenie w treści CV bądź przekazanie dla celów dowodowych w postaci pisemnej bądź elektronicznej, następującego oświadczenia:

„Oświadczenie na potrzeby aktualnej rekrutacji

Ja niżej podpisany, na podstawie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – (dalej jako: „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV z dnia ……, w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz w dokumentach potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby rekrutacji w DM Building Sp. z o.o., Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte z bazy danych DM Building Sp. z o.o., i nie będą dłużej przetwarzane.

Oświadczam, że zostały mi udzielone informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO, w szczególności informacja o prawach w zakresie ochrony moich danych osobowych.”

c) Osoby, które będą chciały wycofać zgodę są uprzejmie proszone o złożenie (dla celów dowodowych w postaci pisemnej lub elektronicznej) oświadczenia:

„Oświadczenie o wycofaniu zgody

Niniejszym oświadczam, że wycofuję zgodę zawarta w oświadczeniu o …., dotyczącą przetwarzania w bazie danych DM Building Sp. z o.o., moich danych osobowych zawartych w CV z dnia…., w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz w dokumentach potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

CV, oświadczenia, jeżeli nie zostaną zawarte w treści CV oraz kopie wymaganych dokumentów uprzejmie prosimy przesyłać na adres: DM Building Sp. z o.o.,
e-mail ………………………….”